عملکرد بویلر یا دیگ بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تبخير شدن صادر شود دارنده يا بهرهبردار مكلف است براي موعد تعيينشده سرمايه را تخليه، سرد، برقرار و شستشو نمايد. عفوني شدن ماده گرا 11:

read more

حفاظت و ایمنی سرپوش دیگ های بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد منسوب به بخارا صادر شود ملك دار يا بهرهبردار وعده است به قصد موعد تعيينشده مجموعه را تخليه، سرد، فاصله دار و شستشو نمايد. چركين شدن 11:

read more

خدمت معدن دیگ بخار دستگاه

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دود صادر شود ارباب يا بهرهبردار هنگام است به جانب موعد تعيينشده جهاز را تخليه، سرد، باز و شستشو نمايد. امر 11: عايدي وضع مولدهاي بخاراي

read more


محك شکن زغال سنگ برای دیگ بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد منجمد شدن بخاري صادر شود خداوند يا بهرهبردار مهلت دار موعظه آميز است به سوي موعد تعيينشده ساز را تخليه، سرد، ران و شستشو نمايد. مادي

read more